Πιθανές επιπλοκές από επεμβάσεις διαθλαστικής χειρουργικής (LASIK-PRK-LASEK-EPILASΙΚ).
Όσα δε σας λένε οι γιατροί...

Πέμπτη, 25 Νοεμβρίου 2010

Αποτρίμματα κάτω από το flap μετά από επεμβάσεις LASIK

Μετά την επέμβαση LASIK, μελέτες έχουν αποδείξει την παρουσία αποτριμμάτων (debris) κάτω από το flap (lasik flap = o λεπτός κρημνός του κερατοειδή χιτώνα που ανασηκώνεται κατά την επέμβαση LASIK) σε όλα τα εγχειρησθέντα μάτια.
Να δούμε μερικές μόνο από τις σχετικές δημοσιεύσεις που αποδεικνύουν το παραπάνω:Plastic particles at the LASIK interface (Πλαστικά μόρια στη διεπαφή LASIK)
Ivarsen A, Thogersen J, Keiding SR, Hjortdal JO, Moller-Pedersen T. 2004
Ophthalmology. Jan;111(1):18-23.
ΣΚΟΠΟΣ: Να ερευνηθέι η προέλευση, η σύνθεση, και η εμμονή των μορίων διεπαφών που συχνά παρατηρούνται μετά από LASIK.
ΣΧΕΔΙΟ: (Μικρή σειρά περίπτωσης;) και μελέτη πειραματόζωων.
ΜΕΘΟΔΟΙ:  Τέσσερις ασθενείς μετά από επέμβαση LASIK, χρησιμοποιώντας ένα Schwind Supratome (Schwind, Kleinostheim, Germany) και ένα MEL 70 G-Scan excimer laser (Asclepion, Jena, Germany)  εξετάστηκαν κατά τη διάρκεια 1 έτους χρησιμοποιώντας το οφθαλμομικροσκόπιο και τη (σε ζώντα οργανισμό) ομοεστιακή μικροσκόπηση. Τέσσερα κουνέλια έλαβαν μια τομή μικροκερατόμου στο ένα μάτι και εξετάστηκαν αμέσως μετά από τη χειρουργική επέμβαση χωρίς ανύψωση του flap. Μετά από μηνιαία αξιολόγηση, για 4 μήνες, με την (σε ζώντα οργανισμό) ομοεστιακή μικροσκόπηση, 2 κερατοειδείς χιτώνες υποβλήθηκαν σε επεξεργασία για την ιστολογική ανάλυση και τεμαχίστηκαν σειριακά. Για να μετρηθεί η περιεκτικότητα σε σίδηρο, εκτελέσθηκε φασματομετρία ατομικής απορρόφησης σε 2 εγχειρισμένους οφθαλμούς κουνελιών και σε 2 μη εγχειρισμένους. Η χημική σύνθεση του μετάλλου και των πλαστικών μερών της λεπίδας του μικροκερατόμου αναγνωρίσθηκαν χρησιμοποιώντας ακτίνες X φθορισμού ( για την ανίχνευση του μεταλλικού μέρους), και Raman και υπέρυθρη φασματοσκοπία (για την ανίχνευση του πλαστικού μέρους). Πριν και μετά από την ταλάντωση στον αέρα, η λεπίδα και το μηχανικό κεφάλι του μικροκερατόμου εξετάστηκαν χρησιμοποιώντας  μικροσκόπηση φωτός και φθορισμού. Στα σειριακά τμήματα, τα μόρια διεπαφών αναγνωρίσθηκαν από τη μικροσκόπηση φθορισμού και η χημική σύνθεσή τους καθορίστηκε χρησιμοποιώντας τημικροσκόπηση Coherent Antistokes Raman Scattering .
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ: Στους ασθενείς LASIK, χιλιάδες φωτεινά, αντανακλαστικά σωματίδια (μέχρι 30 μm) παρατηρήθηκαν σε όλη τη διεπαφή. Η υψηλότερη πυκνότητα μορίων ανιχνεύθηκε στο σημείο όπου η λεπίδα του μικροκερατόμου είχε αρχικά εισαχθεί στον κερατοειδή χιτώνα. Στο κέντρο και στην άκρη του flap, τα μορφολογικά χαρακτηριστικά γνωρίσματα, η διανομή, και η πυκνότητα αυτών των μορίων παρέμειναν αμετάβλητα καθ' όλη τη διάρκεια της ενός έτους παρατήρησης. Στους κερατοειδείς χιτώνες κουνελιών, τα μόρια διεπαφών παρατηρήθηκαν αμέσως μετά από την τομή του μικροκερατόμου, ακόμα κι αν το flap δεν ήταν ακόμα ανυψωμένο. Αυτά τα μόρια ήταν παρόμοια με εκείνα που παρατηρήθηκαν στους ανθρώπους και έμειναν αμετάβλητα σε όλη τη διάρκεια της μελέτης. Και στους εγχειρησμένους και στους μη εγχειρησμένους κερατοειδείς χιτώνες των κουνελιών υπήρχε συγκρίσιμη περιεκτικότητα σε σίδηρο, που καταδεικνύει ότι τα μόρια δεν ήταν τεμάχια της (χωρίς επίστρωση) λεπίδας χάλυβα. Μόνο μερικά μόρια παρατηρήθηκαν στο αχρησιμοποίητο μηχανικό κεφάλι και τη λεπίδα του μικροκερατόμου, ενώ τα πολυάριθμα (φθορισθέντα;) μόρια ανιχνεύθηκαν μετά από την ταλάντωση στον αέρα, με το ποσό των μορίων να αυξάνονται ανάλογα με το χρόνο ταλάντωσης. Ενδιαφέρον είναι, ότι το μόνο φθορισθέν; μέρος του μικροκερατόμου ήταν το πλαστικό τμήμα της λεπίδας. Αυτός ο πλαστικός (polyetherimide) εκπεμπόμενος φθορισμός, ήταν ίδιος με αυτόν των παρατηρηθέντων μορίων, ενώ όλα τα μέρη μετάλλων του κεφαλιού και της λεπίδας του μικροκερατόμου ήταν μη-φθορίζοντα. Στα σειριακά τμήματα, τα μόρια διεπαφών παρουσίασαν ιδιότητες φθορισμού ισοδύναμες με το polyetherimide και εξέθεσαν τη μοριακή αντήχηση σε 1780 και 3100 cm(- 1), σύμφωνα με το Raman spectrum of polyetherimid.
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ: Τα πολυάριθμα πλαστικά μόρια παράγονται κατά τη διάρκεια της ταλάντωσης του μικροκερατόμου και εισέρχονται στη διεπαφή κατά τη διάρκεια της επέμβασης LASIK. Τα μόρια εμμένουν αμετάβλητα για τουλάχιστον 1 έτος. (σσ τόσο διήρκεσε η παρατήρηση).(Μεγάλα μόρια διεπαφών από τη χειρουργική επέμβαση LASIK)
Large interface particles from LASIK surgery.
Clin Exp Optom. 2006 Jul;89(4):253-6.
Eisemann J, Carkeet A, Swann PG.
School of Optometry, Queensland University of Technology, Brisbane, Queensland, Australia.

"Η παρουσία αποτριμμάτων διεπαφών, αναφέρεται συχνά στους ασθενείς που έχουν υποβληθεί στη διαθλαστική χειρουργική επέμβαση LASIK. Ο ασθενής που περιγράφηκε εδώ είχε πολυάριθμα μεγάλα πλαστικά μόρια που πιστεύουμε οτι είναι πλαστικά και μεταλλικά αντικείμενα από τη χειρουργική επέμβαση στο επίπεδο της διεπαφής stroma/flap μαζί με ένα σημάδι στον κερατοειδή συνέπεια  ενός τραυματισμόυ (σσ το κόψιμο του flap). Η αιτιολογία και τα πιθανά δευτερογενή συμπτώματα των μορίων και το σημάδι συζητούνται"Slitlamp, Specular, and Light Microscopic Findings of Human Donor Corneas After Laser-assisted In Situ Keratomileusis
V. Vinod Mootha, MD; Dan Dawson, MD; Amit Kumar, MD; Joel Gleiser, MD; Clifford Qualls, PhD; Daniel M. Albert, MD
Arch Ophthalmol. 2004;122:686-692.

Ιδιαίτερα αντανακλαστικά μόρια εμφανίσθηκαν στην μικροσκόπηση, στο stroma των 23 (88%) από τους 26 κερατοειδής χιτώνες χορηγών LASIK
Συμπεράσματα: (...) Η ανίχνευση των ιδιαίτερα αντανακλαστικών stromal μορίων μπορεί να αποτελέσει μια αποτελεσματική βάση για τους κερατοειδείς χιτώνες χορηγών LASIK χρησιμοποιώντας την κατοπτρική μικροσκόπηση και απαιτεί περαιτέρω μελέτη. 
Όσων αφορα τα Femtosecond Laser που χρησιμοποιούνται τελευταία αντί των μικροκερατόμων;

Confocal Microscopy Comparison of IntraLase Femtosecond Laser and Moria M2 Microkeratome in LASIK
Journal of Refractive Surgery Vol. 23 No. 2 February 2007
Jaime Javaloy, MD, PhD; María T. Vidal, MD, PhD; Ayman M. Abdelrahman, MD, MSc; Alberto Artola, MD, PhD; Jorge L. Alió, MD, PhD
Από το άρθρο:
Μια διαφορετική αιτιολογία έχει προταθεί για τα μόρια που εμφανίζονται συνεχώς στη διεπαφή των ματιών που εγχειρήσθηκαν με την επέμβαση LASIK. Βρήκαμε μια χαμηλότερη πυκνότητα αυτών των μορίων στις διεπαφές των ματιών που χρησιμοποιήθηκαν με το λέιζερ femtosecond όπως αναμείναμε ίσως λόγω της απουσίας μιας μεταλλικής λεπίδας και ενός μικρότερου βαθμού χειρισμού του προηγούμενου κερατοειδούς stroma σε αυτό το επίπεδο. Η προοδευτική εξαφάνιση των μορίων θα μπορούσε να εξηγηθεί από την κυρίως οργανική (μη μεταλλική ή πλαστική) φύση τους. Μια ποιοτική ανάλυση από την ομοεστιακή μικροσκόπηση των κερατοειδών χιτώνων που χρησιμοποιήθηκαν από LASIK που χρησιμοποιεί το femtosecond λέιζερ IntraLase αναφέρθηκε από Sonigo et al. Οι συντάκτες βρήκαν μόρια στη διεπαφή των εγχειρησθέντων ματιών, και υποστηρίζουν την ιδέα ότι η φύση των μορίων που υπάρχουν μετά από επέμβαση LASIK δεν είναι μόνο μεταλλική.


Πηγές :
Plastic particles at the LASIK interface - Ιvarsen A, Thogersen J, Keiding SR, Hjortdal JO, Moller-Pedersen T. 2004 Ophthalmology. Jan;111(1):18-23. 
Large interface particles from LASIK surgery. Clin Exp Optom. 2006 Jul;89(4):253-6. Eisemann J, Carkeet A, Swann PG. School of Optometry, Queensland University of Technology, Brisbane, Queensland, Australia.
Slitlamp, Specular, and Light Microscopic Findings of Human Donor Corneas After Laser-assisted In Situ Keratomileusis V. Vinod Mootha, MD; Dan Dawson, MD; Amit Kumar, MD; Joel Gleiser, MD; Clifford Qualls, PhD; Daniel M. Albert, MD Arch Ophthalmol. 2004;122:686-692.
Confocal Microscopy Comparison of IntraLase Femtosecond Laser and Moria M2 Microkeratome in LASIK Journal of Refractive Surgery Vol. 23 No. 2 February 2007  Jaime Javaloy, MD, PhD; María T. Vidal, MD, PhD; Ayman M. Abdelrahman, MD, MSc; Alberto Artola, MD, PhD; Jorge L. Alió, MD, PhD